Последен шанс за европейско финансиране в преработка на земеделска продукция


Всички, които искат да инвестират в преработката на земеделска продукция - напр. мандри, консервни фабрики, имат последен шанс за европейско финансиране. Стартира приемът на проекти по най-атрактивната подмярка на Програмата за развитие на селските райони - 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Това е последният прием по тази подмярка за настоящия програмен период и до края на 2020 г. нов не се очаква!

Проверете тук дали отговаряте на условията

Кой може да кандидатства?

·         Земеделски производители и Организации на производители 

·         Предприятия - юридически лица

За какви продукти може да се кандидатства?

 ·         Пчелен мед и други пчелни продукти;

·         Мляко и млечни продукти - сирене, кашкавал, кисели и пресни млека, млечни напитки и др.;

·         Месо - кланици, транжорни, млени, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти;

·         Плодове и зеленчуци, включително култивирани и диворастящи гъби - замразени, консерви, сладка, конфитюри, пюрета, сокове, нектари и др.;

·         Ядки - орехи, бадеми, лешници;

·         Зърнени - мелничарски , фуражни и др. продукти;

·         Растителни масла ( с изключение на маргарин );

·         Етерично-маслени и медицински култури, билки;

·         Вино и оцет от грозде и други плодове

Какво може да се финансира:

·         Технологични процеси свързани с преработката на селскостопански продукти.

·         Изграждане и обновяване на сгради и други елементи от инфраструктурата на предприятието.

·         Нови машини и технологично оборудване за повишаване на капацитета и подобряване на производствения процес.

·         Съхранение, пакетиране, охлаждане, замразяване и изсушаване за запазване качеството на продукцията.

·         Специализирани  - вкл. хладилни транспортни средства за превоз на земеделски продукти и готова продукция.

·         Повишаване на енергийната ефективност на производството. 

·         Разходи за архитектурно и строително проектиране, технологични проекти, бизнес планове, и други предпроектни проучвания, държавни и общински такси  и др.консултантски услуги.

·         Разходи за придобиване на патентни права,  по регистрирането на запазени търговски марки, ноу-хау, технологично знание, необходими за изпълнение на проекта и функционирането на предприятието.

·         Закупуване на производствен софтуер,  ERP системи за управленски софтуер, въвеждане на цялостни IT решения 

·         Разходи за въвеждане на  системи за качество ISO 9001, ISO 50001 и др.

Каква сума мога да получа?

 ·        Минималната стойност на един проект/бенефициент е левовата равностойност на 15 000 евро.

·         Максималната стойност за един проект/бенефициент е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

Кое е важно при оценяването на проекта?

 инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори - +30 точки

инвестиции за постигане стандартите на ЕС (2 конкретни стандарта) - +5 точки

въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии - +5 точки

  иновации в преработвателната промишленост - +5 точки

 преработка на биологични суровини (75%) и производство на биологични продукти  (75%)   - +10 точки

преработка на собствена продукция (поне 65%+ 2 години минимум регистрация ) - +10 точки

 инвестиции, изпълнявани в селски район - +8 точки

инвестиции, създаващи нови работни места  - + от 7 до 12 точки

 инвестиции, изпълнявани в Северозападна България  - + от 1 до 5 точки

проекти на земеделски стопани - производители на селскостопански продукти със средносписъчен брой на персонала за всяка от последните 3 години минимум 5 души и

не е получавал помощ по мярка 123,  мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) за преработка или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) - +15 точки

е получавал помощ по мярка 123,  мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) за преработка или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) - +10 точки         

проекти на преработвателни предприятия със средносписъчен брой на персонала за всяка от последните 3 години минимум 15 души и:

не е получавал помощ по мярка 123,  мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) - +15 точки

е получавал помощ по мярка 123,  мярка 121 (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 (ПРСР 2014-2020 г.) - +10 точки                                                       

проекти на ЗП и преработвателни предприятия с реализиран приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на произвежданата от тях продукция, за последните 3 години:

от 2 % до 10 % от приходите  - + 8 точки                           

 от 10% до 25% от приходите - + 10 точки

от 25% - 50 % от приходите   - + 12 точки

над 50% от приходите           - + 13 точки             

Максимален брой точки по критериите за оценка – 118 точки