ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР Е ФАКТ


Стартираха процедурите за прием на проектни предложения по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допустимите кандидати по процедурите са само общините от селските райони.

Процедурите, отворени за прием на проектни предложения са за изграждане, ремонт и реконструкция на нови и съществуващи улици и тротоари, обзавеждане и ремонт на училища и детски градини, изграждане на закрита спортна инфраструктура в училищата, изграждане или обновяване на паркове и площади, и изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура. От предвидените в индикативния график на УО на ПРСР процедури, единствено процедурата за енергийна ефективност на общински сгради не е стартирала към момента.

Общият бюджет на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 100‘000‘000€.

Кандидатстването с проектни предложения по процедурите на подмярка 7.2 ще бъде електронно през модула за кандидатстване в ИСУН 2020.

Един кандидат община, има възможност да подаде едно проектно предложение по съответната процедура, която е избрал и до три проектни предложения по различните процедури, при спазване на указанията за кандидатстване на процедурите публикувани в ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения за дейностите за ремонт и реконструкция на улици и тротоари е до 09.07.2018 г., а за всички останали процедури до 13.07.2018 г.