Европроекти

ЕвропроектиЕвропроекти

Може ли Вашият проект да получи европейско финансиране, по коя програма и как на практика се случва това?

Запишете се за лична консултация с наш експерт, за да получите пълна информация за текущите европейски програми, размерите на финансирането и проектите, за които то се отпуска.

Консултацията преминава през следните етапи:
1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Ако в момента няма отворена програма за кандидатстване, а проектът заслужава реализация, ще намерим заедно друго решение за финансирането му.

Разработка и управление на проект

Нашата комплексна услуга за разработка и управление на проект за европейско финансиране включва:

.1. Предварителна оценка на потенциала кандидата за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на проекта и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.

3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.

4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др..

6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.

7. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Коректното отчитане на проекта е особено важно за получаване на одобреното финансиране!

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.