Екип

Иван Андонов

Създател на Евро Бизнес Консултинг Груп. Има над 10 години опит в управление на проекти с висока добавена стойност в частния и публичния сектор. Магистър по индустриален мениджмънт, специализация по политически мениджмънт в Страсбург.

Златина Сидерова

Завършила Американския университет в България, придобита магистърска степен в Холандия. Работила е по проекти, насочени към премахване на конфликти, публично-частни партньорства, трансгранично сътрудничество. 

Димитър Петков

Специалист „Финансови анализи“ с над 15-годишен опит в банковия и финансовия сектор. Бил е ангажиран с експанзията на международния банков пазар в Централна Африка като част от екипа на международна банкова институция. Стремежът му е да оптимизира бизнес модели в намиране на златната среда за размера на конкретно предприятие, оборотни средства, оборудване, очаквани приходи.

Елена Димитрова

Специалист по инженерна и градска инфраструктура. Опитът й включва координация и планиране на строителни процеси, комуникация с партньори, доставчици, конструктурни, надзорни фирми, както и контрол върху планирането и изпълнението.

Живко Авджиев

Дългогодишен ръководител на големи предприятия от различни сектори - от земеделие до услуги. С практически опит в различни производства, както на първично производство на суровини, така и на тяхната преработка в готови изделия. Търси нови начини да подобри всеки процес чрез нови технологии, свързани с повишаване капацитета на продукта и намаляване на разходите.