Prodject managment services

 

От  идеята до въвеждането в експлоатация на завършената сграда или цял производствен процес добрия „проджект мениджмънт“ е критичното ниво, без което целия инвестиционен процес е немислим. Разполагаме с необходимите инструменти и ресурси за управление на проекта, както и с необходимия екип от професионалисти за изпълнение, като ви помагаме да осъществите конкретни цели , оптимизираме времето и спестяваме разходи.

Цялостното управление на инвестиционния проект включва следните услуги за компании, които искат да стартират проиводствена или търговска дейност на територията на РБългария:

  1. консултации във връзка с намиране наподходящ терен за строеж/изграждане на производствена база (проверка на градоустройството в съответната община и изчисляване разходите за ПУП, и др.)
  2. придвижване на цялата необходима документация до етап получаване на строително разрешение, обособяване на строителна площадка;
  3. провеждане на конкурси и търгове, включително изработване на методика за оценка на оферти, във връзка с определяне на подходящи подизпълнители (доставки, строителство, услуги) съгласно критерии на инвеститора и в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство;
  4. Осъществяване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на проекта;
  5. Извършване на специализирани, секторни, анализи, изготвяне на маркетингови стратегии, PR и информационни услуги;

В  зависимост от конкретните нужди можем да ви предложим 3 пакета от услуги по управление на проекти: 

PM Servises Basics

PM Servises Expert

PM Servises PRO